Missie & Visie

Missie
God eren door toegewijde volgelingen van Jezus te zijn en te maken.

God geeft aan mensen die Hem van harte willen dienen, de mogelijkheid om als nieuwe mensen te leven, een leven naar Zijn wil en geboden.

Dit op grond van Zijn genade – uitdrukkelijk tot stand gekomen door de gave van Zijn Zoon Jezus Christus, Die als volkomen tegemoetkoming aan Gods rechtvaardige oordeel over de zonde die in de wereld was gekomen, onschuldig stierf aan het kruis van Golgotha, maar na drie dagen opstond uit de dood en ten hemel werd opgenomen in het geloof in Jezus Christus en door de kracht van Zijn heilige Geest.

De mens werd geschapen om te leven tot eer van God, en als Zijn kinderen willen we daar ook voor leven. Dit kunnen we doen door ons te houden aan het eerste en grote gebod, dat de Here Jezus ons heeft gegeven: De Here God liefhebben boven alles, en de mensen om ons heen als onszelf.

Daarnaast geven we aan, dat we mensen willen helpen om Jezus Christus te vinden, dat we elkaar samen willen opbouwen en verder helpen in het volgen van Jezus.

Vanuit het gegeven dat we in vrijheid mogen genieten van de volheid van het leven, binnen Gods orde, heeft dit een maatschappelijke relevantie die we gestalte willen geven door als Gemeente een wezenlijke bijdrage te leveren aan opbouw van individuen (jong en oud), gezinnen, families en de samenleving als geheel. Omdat het Koninkrijk van God vanuit de rijkdom van Gods genade een internationale en interraciale entiteit is, zal onze Gemeente ook een afspiegeling daarvan mogen zijn in diversiteit in talen en rassen.

Visie

 • Onder leiding van de Heilige Geest een Gemeente zijn van toegewijde volgelingen van Jezus Christus. Dit willen we vorm geven door:

 • Ons in alles afhankelijk te weten van God en daarom voortdurend biddend omgaan met te nemen beslissingen en op te zetten activiteiten.

 • Een gemeenschap van gelovigen te vormen die zorg draagt voor elkaar en uitreikt naar mensen in nood.

 • Deze gemeenschap van gelovigen zo te organiseren dat al haar onderdelen zich bewust zijn van haar integrale missie.

 • Flexibel omgaan met structuren en tradities en waar nodig deze aanpassen wanneer dat leidt tot een betere haalbaarheid van onze missie.

 • Het inzetten van alle leden, vrienden en gasten overeenkomstig ieders gaven en bekwaamheden en zodoende in goede samenwerking te werken aan onze missie.

 • De boodschap van de bijbel samen te bestuderen en praktisch door te vertalen naar het leven van alledag.

 • Een veilige plek creëren waar (onze) kinderen en jongeren kunnen groeien in geloof en een goede basis meekrijgen voor het leven (kennis van God, zelfaanvaarding, ontwikkeling van gaven en talenten, zelfontplooiing)

 • Het organiseren van aantrekkelijke diensten, conferenties, workshops en concerten etc. om op eigentijdse wijze de liefde van God door te geven aan belangstellenden.

 • Het evangelie op dergelijke wijze verkondigen dat andersdenkenden de boodschap verstaan en een levensbepalende keuze kunnen maken.

 • Meewerken aan wereldevangelisatie door het ondersteunen en uitzenden van zendelingen.

 • Openstaan voor samenwerking met nationale en internationale partners die werken vanuit vergelijkbare missie en visie.