1. Naamgegevens

Baptisten Gemeente Steenwijk (ook wel aangeduid als BGS). De naamstelling is statutair vastgelegd.

De Baptisten Gemeente Steenwijk is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; zij bezit op grond daarvan rechtspersoonlijkheid en is als zodanig erkend naar het Nederlands recht.

De Baptisten Gemeente Steenwijk is een geloofsgemeente die behoort tot de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. In de statuten van de Unie van Baptisten staat dit in artikel 3 van de Unie als volgt omschreven:

Het doel van de Unie is: a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen; b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden; c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

2. RSIN of fiscaal nummer

De gemeenten van de Unie van Baptisten hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dit wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de Unie van Baptisten behoren en die het algemene nut beogen, zijn aangewezen als ANBI.

RSIN- of fiscaal nummer: 805932793

3. Contactgegevens

 

 

Telefoonnummer
06 12 103 269
Website adres:
www.baptistensteenwijk.nl
E-mail adres:
kb@baptistensteenwijk.nl
Kerkadres:
Kerk- en verenigingsgebouw “Baptisten Gemeente Steenwijk”
Dolderweg 23a
8331 LL Steenwijk
Adres kerkdiensten:

Zondagse diensten:
Dolderweg 23a
8331 LL Steenwijk

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Baptisten Gemeente Steenwijk ligt bij de Raad van de Gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De Raad bestaat uit 7 leden (6 oudsten en 1 diaken), die worden gekozen door en uit de leden van de gemeente.

De voorganger vervult in de Raad een adviserende en ondersteunende taak, hij neemt geen deel aan de besluitvorming en kan geen voorzitter zijn.

De Raad bestaat uit een Bestuurlijk team, bestaande uit:

• Voorzitter (oudste), organisatie, communicatie

• Secretaris (oudste), communicatie, ondersteunende diensten

• Penningmeester  (oudste), financiën, AVG en kerkelijk bureau

 

En een Herderlijk team, bestaande uit de volgende leden en verantwoordelijkheden:

Lid (oudste), aanbidding, invulling diensten

Lid (oudste), gebed, onderwijs, pastoraat

Lid (oudste), kinderwerk, tieners, jongeren, (jong)volwassenen

Lid (diaken), diaconie, pastoraat, zending & evangelisatie

De indeling van bovenstaande taken en verantwoordelijkheden wordt bij toe- en aftreden van ambtsdragers vaak opnieuw ingedeeld.

5. Beleidsplan

Missie & Visie

Missie

In onze missie verwoorden we waar we voor staan, wat onze waarden en identiteit is, wat onze opdracht is en wat we willen doen.

“Wij zijn gemaakt om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. We laten ons hierin leiden door de Heilige Geest met de Bijbel als ons fundament, waardoor we meer op Jezus gaan lijken.”

Visie

In onze visie verwoorden we waar we voor gaan, wat we willen bereiken en wat we willen zijn.

“Wij willen een open, liefdevolle en actieve gemeente zijn voor iedereen, waar ruimte is om te groeien in een persoonlijke relatie met Jezus en waar het verlangen is Hem bekend te maken in de wereld om ons heen.”

Uitwerking van Missie en Visie

1 De BGS wil Gods liefde – als geopenbaard in Zijn Woord en in Zijn Zoon Jezus Christus – verkondigen in Steenwijk, maar ook daarbuiten door middel van evangelisatie en zending. Dit wordt gerealiseerd door wekelijkse diensten op zondag, huiskringen in onze gemeente, diaconie (hulp aan gemeenteleden die dat nodig hebben), pastoraat en spreekuur op de woensdagavond.

We zijn ons bewust van het feit dat het leven van de Here Jezus Christus zich kenmerkt door dienstbaarheid aan de naaste. Dat ging zelfs zo ver dat Hij Zijn leven offerde voor mensen die dit niet verdienen, maar die geliefd worden omdat ze door God geschapen zijn. Op basis daarvan en met Hem als Leidsman en Voleinder van ons geloof, willen we ook dienstbaar zijn aan de samenleving in woord en daad met mogelijkheden, talenten en middelen.

2. Hiervoor zet de Baptisten Gemeente Steenwijk de haar toevertrouwde beschikbare middelen in. Bestaande uit Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) die wij van onze leden en vrienden ontvangen. Daarnaast giften, merendeels met een specifieke bestemming (zending en evangelisatie, diaconie, onderwijs, externe projecten). Elke kerkdienst wordt er tweemaal gecollecteerd: de eerste collecte is bestemd voor de eigen gemeente en de tweede collecte is bestemd voor een specifiek doel (jaarlijks vastgesteld in een collecterooster). Verder wordt één keer in de twee jaar een gavenveiling georganiseerd, waarin leden en vrienden producten en diensten aanbieden, waarop geboden kan worden. De opbrengst wordt in overleg bestemd aan een doel naar keuze.

3. Omgang met vermogen: de Baptisten Gemeente Steenwijk heeft geen doelstelling tot het maken van winst. We dragen zorg voor een goede balans tussen de kosten die wij maken voor de inzet op onze doelstelling en de daarvoor verkregen inkomsten. De uitgaven bestaan o.a. uit de bekostiging van de voorganger, de huur van het kerkgebouw met bijkomende lasten, contributie aan de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland en de invulling van de zondagse diensten. Doordat we prioriteit geven aan goed en verantwoord kinder- en jeugdwerk, zit daarin ook een substantieel deel van de kosten.

6. Beloningsbeleid

De Baptisten Gemeente Steenwijk heeft een parttime voorganger (0,6 fte) in dienst.

Vergoeding van gastsprekers is conform richtlijnen van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

Overige taken binnen de gemeente worden gedaan op basis van vrijwilligheid, met de mogelijkheid tot vergoeding van gemaakte kosten.

7. Weergave activiteiten in 2018

Kerkelijke activiteiten, intern gericht

•             Elke 1e , 3e en 5e dinsdagavond van de maand een gebedsavond.

•             Huiskring elke 2e en 4e week van de maand

•             Jeugdgroep (12-15 jaar) komt 3 maal per maand bij elkaar met allerlei activiteiten. O.a. Bijbelstudie, Club en Sporten

•             Oudere Jeugd (16-20) komt 3 maal per maand bij elkaar met allerlei activiteiten. O.a. Bijbelstudie, Sporten en een jeugdavond met een speciaal thema.

•             De introductiecursus onder leiding van één voorgangersechtpaar.

•             Gemeentezondag elk jaar in September, aan het begin van een nieuw seizoen.

 

Externe activiteiten

•             Nacht van gebed

•             Special 4 You en activiteiten voor vrouwen door Girl Power

•             Elke 2e zaterdagochtend van de maand (Herfst-Winter-Lente) gezellig Schilderen in ons gebouw. Iedereen kan werken aan een eigen kunstwerk en indien gewenst adviezen krijgen van twee zusters uit onze gemeente.

•             BAM organiseert mannen activiteiten

•             Elk jaar wordt er zo mogelijk een gavenveiling georganiseerd. De opbrengst is voor een nader te bestemmen doel. Dit jaar 50% voor Zendingswerk in Costa Rica en 50% voor de BGS.

•             Een deel van onze gemeente kampeert tijdens de pinksterconferentie bij Opwekking in Biddinghuizen.

•             De Marriage Course is investeren in je relatie, gegeven door een echtpaar uit onze gemeente. Voor meer informatie kijk op www.marriagecourse.nl

•             De Cursus ‘Verantwoord Bijbelgebruik’ en Cursus ‘Rondreis door de Bijbel’ zijn gegeven.

•             Oliebollenactie, de opbrengst 50% naar Gaarkeukens (project Christenen voor Israël) 50% naar BGS.

 

Maatschappelijk gerichte activiteiten

•             Deelname door verschillende mensen aan activiteiten van Stichting Present.

•             In December een kerstwandeling in samenwerking met verschillende kerken.

 

Bijzondere diensten

•             Getuigenisdienst op de 1e zondag van het jaar

•             Jeugddiensten 4 x per jaar

•             Doopdienst in April

•             Trouwdienst in Juli

•             In december een ‘Kerst Sing In’ door BGS en NGK samen dit keer in onze gemeente

 

8. Financieel verslag 2018 en begroting 2019

Inkomsten

Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB): ambitieus maar in vertrouwen…verhoogd met 25% ten opzichte van vorig jaar. In samenhang met een jaarcontract voor onze voorganger (0,6 fte)

Gemeentelijke activiteiten en diversen: betreft alle overige inkomsten, waaronder individuele bijdragen voor deelneming aan cursussen alsmede aankoop van collectemunten

 

Uitgaven

Kosten gebouw: samengesteld uit huur, energiekosten en onderhoudskosten.

Gemeentelijke activiteiten: deze kosten bestaan ondermeer uit: Commissie invulling diensten (CID, gevormd door planning sprekers en muzikale medewerking, aanbiddingsteam, audio en beamer,) zendingswerk, evangelisatie, diaconie, jeugdwerk, zondagsschool, crèche, mannen- en vrouwenactiviteiten, pastoraat, huiskring, onderwijs, gebedswerk, website en streaming.