1. Naamgegevens

• Baptisten Gemeente Steenwijk (ook wel aangeduid als BGS). De naamstelling staat beschreven in de statuten, die u als pdf onderaan aantreft op deze pagina, beschreven in hoofdstuk 1.1 (NAAM).
• De Baptisten Gemeente Steenwijk is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; zij bezit op grond daarvan rechtspersoonlijkheid en is als zodanig erkend naar het Nederlands recht. Onze Civielrechtelijke positie treft u aan in de statuten, hoofdstuk 1.2.
• De Baptisten Gemeente Steenwijk is een geloofsgemeente die behoort tot de Unie van Baptisten Nederland. In de statuten van de Unie van Baptisten staat dit in artikel 3 van de Unie als volgt omschreven: Het doel van de Unie is: a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen; b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden; c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland. De statuten van de Unie van Baptisten treft u als pdf aan in deze map.
• De gemeenten van de Unie van Baptisten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dit wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de Unie van Baptisten behoren en die het algemene nut beogen, zijn aangewezen als ANBI.

2. RSIN of fiscaal nummer

• Baptisten Gemeente Steenwijk
• RSIN- of fiscaal nummer: 805932793

3. Contactgegevens

Naam ANBI:
Baptisten Gemeente Steenwijk (Groepsbeschikking Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland te Barneveld).
Telefoonnummer:
06-22 36 20 49 (op woensdagochtend kunt u direct contact opnemen, op andere dagen en tijdstippen kunt u inspreken op de voicemail, zodat we z.s.m. kunnen reageren).
RSIN / Fiscaal nummer:
805932793
Website adres:
www.baptistensteenwijk.nl
E-mail adres:
kb@baptistensteenwijk.nl
Kerkadres:
Kerk- en verenigingsgebouw “BGS Centrum”
Dolderweg 23a
8331 LL Steenwijk
Adres kerkdiensten:
Zondagse diensten worden gehouden in kerkgebouw met adres:
Dolderweg 23a
8331 LL Steenwijk

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Baptisten Gemeente Steenwijk ligt bij de Raad van de Gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Raad van Gemeente 6 leden (2 oudsten en 4 diakens), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Onze voorganger vervult in de Raad een adviserende en ondersteunende taak, hij neemt geen deel aan de besluitvorming en kan geen voorzitter zijn.
De Raad bestaat uit 6 leden, met de volgende takenverdeling:
• Voorzitter (diaken), algemene zaken en zending
• Financiën (oudste), verantwoordelijk voor financiën en PR
• Evangelisatie (oudste), evangelisatie en gebouwbeheer
• Pastoraat (diaken), pastorale zaken en notulist Raad
• Jeugdwerk (diaken), jeugdwerk en pastorale zaken
• Diaconie (diaken)
De voorgangers hebben de volgende zaken onder hun beheer: onderwijs, pastoraat, gebed en sprekers.
De indeling van bovenstaande taken wordt bij toe- en aftreden van ambtsdragers vaak opnieuw ingedeeld.

 

5. Beleidsplan

Missie & Visie
Missie
God eren door toegewijde volgelingen van Jezus te zijn en te maken.
God geeft aan mensen die Hem van harte willen dienen, de mogelijkheid om als nieuwe mensen te leven, een leven naar Zijn wil en geboden.
Dit op grond van Zijn genade – uitdrukkelijk tot stand gekomen door de gave van Zijn Zoon Jezus Christus, Die als volkomen tegemoetkoming aan Gods rechtvaardige oordeel over de zonde die in de wereld was gekomen, onschuldig stierf aan het kruis van Golgotha, maar na drie dagen opstond uit de dood en ten hemel werd opgenomen in het geloof in Jezus Christus en door de kracht van Zijn heilige Geest.
De mens werd geschapen om te leven tot eer van God, en als Zijn kinderen willen we daar ook voor leven. Dit kunnen we doen door ons te houden aan het eerste en grote gebod, dat de Here Jezus ons heeft gegeven: De Here God liefhebben boven alles, en de mensen om ons heen als onszelf.
Daarnaast geven we aan, dat we mensen willen helpen om Jezus Christus te vinden, dat we elkaar samen willen opbouwen en verder helpen in het volgen van Jezus.
Vanuit het gegeven dat we in vrijheid mogen genieten van de volheid van het leven, binnen Gods orde, heeft dit een maatschappelijke relevantie die we gestalte willen geven door als Gemeente een wezenlijke bijdrage te leveren aan opbouw van individuen (jong en oud), gezinnen, families en de samenleving als geheel. Omdat het Koninkrijk van God vanuit de rijkdom van Gods genade een internationale en interraciale entiteit is, zal onze Gemeente ook een afspiegeling daarvan mogen zijn in diversiteit in talen en rassen.
Visie
Onder leiding van de Heilige Geest een Gemeente zijn van toegewijde volgelingen van Jezus Christus. Dit willen we vorm geven door:
• ons in alles afhankelijk te weten van God en daarom voortdurend biddend omgaan met te nemen beslissingen en op te zetten activiteiten.
• een gemeenschap van gelovigen te vormen die zorg draagt voor elkaar en uitreikt naar mensen in nood.
• deze gemeenschap van gelovigen zo te organiseren dat al haar onderdelen zich bewust zijn van haar integrale missie.
• flexibel omgaan met structuren en tradities en waar nodig deze aanpassen wanneer dat leidt tot een betere haalbaarheid van onze missie.
• het inzetten van alle leden, vrienden en gasten overeenkomstig ieders gaven en bekwaamheden en zodoende in goede samenwerking te werken aan onze missie.
• de boodschap van de Bijbel samen te bestuderen en praktisch door te vertalen naar het leven van alledag.
• een veilige plek creëren waar (onze) kinderen en jongeren kunnen groeien in geloof en een goede basis meekrijgen voor het leven (kennis van God, zelfaanvaarding, ontwikkeling van gaven en talenten, zelfontplooiing)
• het organiseren van aantrekkelijke diensten, conferenties, workshops en concerten etc. om op eigentijdse wijze de liefde van God door te geven aan belangstellenden.
• het evangelie op dergelijke wijze verkondigen dat andersdenkenden de boodschap verstaan en een levensbepalende keuze kunnen maken.
• meewerken aan wereldevangelisatie door het ondersteunen en uitzenden van zendelingen.
• openstaan voor samenwerking met nationale en internationale partners die werken vanuit vergelijkbare missie en visie.
Aanvulling op missie en visie, ten behoeve van beleidsplan verantwoording belastingdienst:
Voor de belastingdienst moet ons beleidsplan, wat wij uitgeschreven hebben in missie en visie ook inzicht geven in de volgende zaken:
 1. het werk dat de gemeente doet
 2. de manier waarop de gemeente geld werft
 3. de besteding van het vermogen van de instelling
1. Het werk dat de gemeente doet: deze wordt hierboven uitgebreid beschreven. Gods woord verkondigen in Steenwijk, maar ook daarbuiten door middel van evangelisatie. Dit wordt gerealiseerd door wekelijkse diensten op zondag, huiskringen in onze gemeente, diaconie (hulp aan gemeenteleden die dat nodig hebben), pastoraat en spreekuur op de woensdagochtenden.
2. De manier waarop de gemeente geld werft: de Baptisten Gemeente Steenwijk ontvangt geld via de volgende bronnen: Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB); dit is een geldelijke ondersteuning die wij van onze leden en vrienden ontvangen. Daarnaast worden er giften van leden en vrienden ontvangen, vaak bedoeld voor een specifiek doel (evangelisatie, diaconie, onderwijs, etc). Elke kerkdienst wordt er gecollecteerd, dit bestaat uit twee doelen, de eerste collecte is bestemd voor de eigen gemeente en de tweede collecte is bestemd voor een specifiek doel (doelen staan in collecterooster, waarin alle collectes voor het jaar opgenomen zijn). Tevens wordt één keer in de twee jaar een gavenveiling georganiseerd, waarin leden en vrienden producten en diensten aanbieden, waarop geboden kan worden. De inkomsten hiervan hebben een doel, vaak evangelisatie.
3. De besteding van het vermogen van de instelling: de Baptisten Gemeente Steenwijk heeft geen doelstelling tot het maken van winst. Wel moeten wij zorgen voor een balans tussen de kosten die wij moeten maken voor het bereiken van onze doelstellingen en de daarvoor benodigde inkomsten. De kosten bestaan uit vergoeding van onze voorganger, die wij een vergoeding verlenen op basis van twee werkdagen in de week, de huur van het kerkgebouw voor de zondagse diensten, de kosten van ons eigen pand, evangelisatie (uitgezonden zendingsmedewerkers), jeugdwerk, contributie voor Unie van Baptisten en kleinere kosten zoals website kosten, bloemen etc. U kunt in onze financiële verantwoording verdere informatie vinden over onze financiën.

6. Beloningsbeleid

De Baptisten Gemeente Steenwijk heeft 2 voorgangers die een vergoeding ontvangen op basis van vrijwilligheid. Deze vergoeding en de vergoedingen voor gastpredikanten is gebaseerd op de richtlijnen die wij vanuit de Unie voor Baptisten ontvangen.

7. Doelstelling

Doel
De gemeente heeft tot doel: “God eren door toegewijde volgelingen van Jezus Christus te zijn en te maken, plaatselijk en wereldwijd.”
Dit doel omvat de volgende aspecten:
1. Haar leden aansporen en in de gelegenheid stellen om de van God gegeven gaven en talenten aan te wenden om God te verheerlijken.
2. Het evangelie te verkondigen, te bidden en te werken tot lof en eer van God en tot bekering van zondaren.
3. Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijk getuigenis op te nemen in de Gemeente.
4. Naar Bijbelse orde de gelovigen in Christus Jezus samen te voegen door hen op grond van hun persoonlijke belijdenis te dopen door onderdompeling.
5. De gelovigen in Christus Jezus op te bouwen in het geloof, de hoop en de liefde en hen aan te sporen tot en te sterken in een reine Godsvruchtige levenswandel.’
De middelen om dat doel te bereiken zijn:
1. ‘Het samenkomen in diensten waarin lofprijzing, aanbidding, gebed, offeranden en prediking centraal staan.
2. Het onderhouden van de twee instellingen die de Here aan de Gemeente heeft gegeven, de doop door onderdompeling, welke geschiedt op grond van persoonlijk geloof, en de viering van het Heilig Avondmaal.
3. Het houden van samenkomsten zoals Bijbelstudies voor jeugd en volwassenen, bidstonden, zondagsschool en jeugdwerk.
4. Openstaan voor vernieuwing en creatieve ideeën passend binnen de doelstelling van de Gemeente, opdat steeds op verfrissende en eigentijdse wijze kan worden aangesloten op de behoeften en noden van de wereld.
5. Het indelen van alle leden en vrienden van de Gemeente in huiskringen welke dienen tot de gemeenschap, het onderwijs, de zorg voor en terechtwijzing van elkaar.
6. Het geven van pastorale en diaconale zorg aan leden en vrienden.
7. Steunverlening en medewerking aan plaatselijk, landelijk en internationaal werk dat met het doel van de Gemeente overeenstemt.
8. Het uitzenden en ondersteunen van zendelingen.
9. De beschikbare financiële middelen aanwenden voor alle vormen van arbeid die het doel van de Gemeente helpen verwezenlijken.
10. Indien nodig, na enkele vermaningen, het uitoefenen van tucht.’

8. Jaarlijks verslag activiteiten

Kerkelijke activiteiten, intern gericht
 • Elke veertien dagen is er op de dinsdagavond een gebedsavond.
 • Huiskring, één keer per veertien dagen
 • Jeugdgroep (12-15 jaar) komt 4 maal per maand bij elkaar met allerlei activiteiten. O.a. Bijbelstudie, Club en een sportavond
 • Oudere jeugd 16 -20 jaar) komt 4 maal per maand bij elkaar met activiteiten. O.a. Bijbelstudie, sport en een jeugdavond met een speciaal thema
 • De introductiecursus onder leiding van onze voorganger. Voor de nieuwelingen in onze Gemeente.
 • Gemeente zondag elk jaar in september, aan het begin van een nieuw seizoen.
Externe activiteiten
 • Nacht van gebed
 • Girl Power & Special 4 You
 • Schilderen in ons gebouw: in de wintermaanden worden er een aantal zaterdag ochtenden georganiseerd waarin een ieder die dat wil gezellig kan schilderen in ons gebouw. Iedereen kan daar werken aan een eigen kunstwerk en indien gewenst goede adviezen krijgen van twee zusters uit onze gemeente.
 • Mannenochtend: Deze wordt gemiddeld zo’n 4 maal per jaar georganiseerd. Verder nemen de mannen uit onze gemeente ook deel aan activiteiten als Bulls Eye en de 4e musketier
 • Elk jaar wordt er een gavenveiling georganiseerd. De opbrengst is voor het zendingswerk.
 • In de zomer is er ook een BBQ georganiseerd. Tijdens deze BBQ werden ook een aantal mooie zelfgemaakte spullen verkocht. De opbrengst van de deelname en de verkoop ging
  ons zendingsechtpaar en hun gezin.
 • Een groot deel van onze gemeente kampeert elk jaar met elkaar tijdens de
  pinksterconferentie bij Opwekking in Biddinghuizen.
 • Met regelmaat wordt er een studie avond georganiseerd over de eindtijd. Door een broeder
  uit onze gemeente.
Maatschappelijk gerichte activiteiten
 • In december een kerstwandeling in samenwerking met verschillende kerken.
 • Deelname door verschillende mensen aan activiteiten van Stichting Present
Bijzondere diensten
 • Jeugddienst: gemiddeld 2x per jaar
 • Kinder opdraagdienst
 • Doopdiensten
 • Getuigenisdienst, elke laatste zondag van het jaar

9. Financieel verslag

10. Begroting met toelichting

Inkomsten
Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB): deze is in de begroting verhoogd vanwege toename kerk-leden en vrienden
Gemeentelijke activiteiten: deze worden niet in de begroting opgenomen omdat deze nog niet bekend zijn. Gemeentelijke activiteiten in 2016 bestonden uit: gavenveiling, mannenochtenden, etc.
Uitgaven
Sprekers: wij hebben nu twee voorgangers en verschillende gastsprekers.
Kosten gebouwen: hier is meer uitgegeven dan begroot, o.a. door hoge energiekosten van huidig gebouw BGS.
Gemeentelijke activiteiten: deze kosten bestaan uit: jeugdwerk, zondagsschool, aanbiddingteam, evangelisatie, muzikale medewerking, zendingswerkers, jeugdwerk, website, diaconie, mannenochtenden, vrouwenactiviteiten, huiskring, onderwijs en gebedswerk.
Diverse: hier vallen steeds meer kleinere posten onder die te klein zijn om apart onder te brengen in de begroting. We hebben in de begroting deze iets verhoogd. Onder deze post vallen ook: secretariaat, bankkosten etc.